Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan:

Salland Storage: Salland Storage BV
Klant: diegene aan wie Salland Storage een aanbieding doet en/of die met Salland Storage een overeenkomst sluit en/of heeft gesloten.
Overeenkomst: de huurovereenkomst in de zin van artikel 7:230a BW tussen Salland Storage en de klant welke betrekking heeft op het gehuurde.
Gehuurde: de door de klant van Salland Storage gehuurde opslagruimte, StowBox of opslagbox.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden en teksten

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Salland Storage en klant, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Aan tekstuele of cijfermatige informatie, zowel informatief, juridisch als commercieel van aard, die zowel op de website, als via andere kanalen worden geuit, kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Artikel 3. Bestemming en gebruik

3.1 De klant zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor de opslag van (toegestane) goederen.

3.2 De klant zal het gehuurde gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst.

3.3 Het is de klant niet toegestaan het gehuurde een andere bestemming te geven.

3.4 Het gehuurde moet door de klant te allen tijde netjes onderhouden worden. De huisregels dienen in acht te worden genomen.

3.5 Het is niet toegestaan de volgende goederen in het gehuurde op te slaan zonder schriftelijke toestemming: Kunst, antiek, sieraden, waardevolle edelmetalen/ collecties, afvalstoffen, aan bederf onderhevige zaken, asbest en/of blauwleer, (kunst)mest, gasflessen/bussen, accu’s, vuurwerk, brandbare vloeistoffen (zoals verf, terpentine, benzine en/of diesel), gevaarlijke stoffen of preparaten, illegale goederen, cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen, dieren en of andere levende organismen. Salland Storage behoudt zich het recht voor om deze zaken te verwijderen, ook als de klant nog niet in kennis is gesteld. Hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht conform artikel 5.10.

3.6 Vanwege brandgevaar en geuroverlast kunnen motoren uitsluitend worden opgeslagen in de hiervoor bestemde motorboxen, in overeenstemming met de huurovereenkomst motoropslag. Het is niet toegestaan in andere ruimtes motoren te stallen.

3.7 De klant zal zich te allen tijde houden aan de huisregels, zoals deze te vinden zijn op diverse plaatsen in de hal en op het terrein. Deze huisregels kunnen worden aangepast. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze regelmatig opnieuw te lezen.

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1 Tenzij door verhuurder anders aangegeven, wordt een overeenkomst te allen tijde aangegaan voor onbepaalde tijd. Ook bij eventuele aanvullende prijsafspraken kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

4.2 De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd.

4.3 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een termijn van minstens 14 dagen voor de volgende afschrijvingstermijn van 4 weken. De afschrijvingstermijnen zijn op de website gepubliceerd.

4.4 De risico’s die zijn verbonden aan het maximaal benutten van een huurperiode zijn voor rekening van de huurder. Salland Storage is gemachtigd om eventuele kosten, voortvloeiend uit het verlengen van de huurperiode, door te berekenen.

Artikel 5. Huurprijs en betaling

5.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per 4 weken vooraf gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde belastingen (indien van toepassing). Salland Storage mag naar eigen inzicht papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de klant opgegeven e-mailadres gebruiken.

5.2 Alle gecommuniceerde huurprijzen zijn huurprijzen op basis van vooruitbetaling (hierna: prepaid). De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens de overeenkomst is verschuldigd, dient volgens de 4 wekelijkse incassotabel, in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder enige, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de klant op Salland Storage heeft of meent te hebben – geschieden. De klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim. Dit verzuim vervalt indien de achterstand binnen 72 uur wordt aangevuld.

5.3 De huurovereenkomst wijzigt na een betalingsachterstand van 72 uur, al dan niet tijdelijk, in een overeenkomst op basis van verhuurderskrediet (hierna: postpaid), met een huurverhoging van 25% per week op basis van de prepaid huurprijs, met een maximum van 4 weken. De startdatum van deze wijziging betreft de incassodag. Bij de volgende incassotermijn wordt weer uitgegaan van een prepaid huurprijs.

5.4 De klant machtigt Salland Storage de huur per 4 weken automatisch af te schrijven van de door de klant opgegeven IBAN-rekening. Indien de klant zelf wenst te betalen op basis van factuur, dient het huurbedrag vóór aanvang termijn te zijn voldaan.

5.5 Bij de ondertekening van de overeenkomst dient de klant de huurprijs en eventuele vergoedingen en kosten in verband met de eerste 4 weken opslag te voldoen aan Salland Storage.

5.6 Salland Storage behoudt zich het recht voor de huurprijs en eventuele kosten eenmaal per jaar te wijzigen met een indexering van maximaal 5%. De eerste wijziging vindt plaats in de eerstvolgende termijn na januari of juli, minimaal 2 huurperiodes na aanvang overeenkomst.

5.7 Salland Storage zal bij de ondertekening van de overeenkomst aan de klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijk aan € 100,00, ten einde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. Bij huur van een StowBox, al dan niet voor vervoer, bedraagt dit € 200,00. Salland Storage kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Schade als gevolg van verlies van sleutels, pylonnen, accessoires etc. kan Salland Storage eveneens verhalen op deze waarborg. Indien Salland Storage het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan moet de klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Salland Storage is geen rente verschuldigd aan de klant over de gestorte waarborg.

5.8 Wanneer de tijd tussen sluiten overeenkomst en start van de huur van de opslagruimte langer dan 4 weken bedraagt, kan de waarborgsom worden verlaagd tot een aanbetaling van € 75,-. Het restant dient maximaal 7 dagen voor aanvang alsnog te worden voldaan.

5.9 Bij noodzakelijke te verrichten handelingen ten bate van de klant of het gehuurde, is Salland Storage gerechtigd om handlingskosten in rekening te brengen. Dit betreft € 12,50 excl. btw per 15 minuten arbeid met een minimum van € 12,50 excl. btw. Handlingkosten zijn ook van toepassing, indien een klant niet verschijnt op een speciaal voor de klant gereserveerd afhaal-, bezoek- of brengmoment, bijvoorbeeld op zaterdag. Er wordt dan een ‘no-show-fee’, een bijdrage in de handlingkosten van € 35,00 in rekening gebracht. Salland Storage is gerechtigd om dit te verrekenen met de betaalde waarborgsom.

5.10 Bij aanvang van de huurperiode, dienen de huurpenningen per pinbetaling of de betaalpagina op de website te worden voldaan, totdat de prepaid incasso dit overneemt volgens de geldende incasso tabel.

5.11 De overeenkomst komt tot stand nadat deze is ondertekend. Bij deze ondertekening ontstaat de directe verplichting tot het voldoen van zowel waarborgsom (5.8) als inschrijfkosten. In het geval van een annulering van de overeenkomst dienen de eerste 4 wekelijkse huurtermijn alsmede de inschrijfkosten te worden voldaan. Salland Storage behoudt zich het recht voor om dit met de waarborgsom en/of aanbetaling te verrekenen.

5.12 Inschrijfkosten zijn eenmalig en niet vereist wanneer opnieuw wordt besloten over te gaan tot huur van opslagruimte bij Salland Storage.

5.13 Bij openstaande vorderingen beroept Salland Storage zich op het recht van retentie m.b.t. opschorting van terugbetaling van de waarborgsom.

5.14 In het geval van een betalingsachterstand, is Salland Storage gerechtigd om, na vermelding aan klant, de goederen te verplaatsen naar de goedkoopste mogelijke opslagformule. De hiervoor gemaakte kosten zijn conform artikel 5.10.

Artikel 6. Incassokosten

6.1 Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) betaling van de verschuldigde huurprijs, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Recht van retentie

7.1 Als de betaling van de 4-wekelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Salland Storage de klant de toegang tot de locatie daarbij het gehuurde ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is.

Artikel 8. Einde overeenkomst of gebruik

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de klant het gehuurde bij het einde van de overeenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan Salland Storage opleveren in de staat die Salland Storage mag verwachten van een goed onderhouden opslagruimte, zonder gebreken, behoudens normale slijtage en veroudering.

8.2 Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst, wordt de klant verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.

8.3 Klant zal de ruimte na ommekomst van deze overeenkomst weer aan Salland Storage ter beschikking stellen op de wijze waarop het aan klant ter beschikking is gesteld, te weten in goede staat, schadevrij, bezemschoon en vrij van slot(en). Indien de opslagruimte niet in bovengenoemde staat wordt opgeleverd, verbeurt klant een boete van tenminste € 75,00.

8.4 Indien de klant het gebruik van het gehuurde niet tijdig heeft beëindigd, is Salland Storage gerechtigd, zich op kosten van de klant toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding heeft.

8.5 Alle zaken waarvan de klant kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door Salland Storage, naar eigen inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van de klant worden verwijderd. De klant heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van de klant te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst te houden.

Artikel 9. Verbod op onderhuur

9.1 Het is de klant niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren door te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken of medegebruiken, hoe dan ook genaamd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salland Storage.

Artikel 10. Privacy

10.1 Salland Storage doet zijn uiterste best de privacy van de klant en de goederen van de klant te waarborgen. Het gehele complex is voorzien van cameratoezicht. Beelden worden maximaal 28 dagen bewaard. Zonder schriftelijke toestemming van de klant worden derden niet toegestaan in de hal en het gehuurde.

10.2 De klant geeft Salland Storage te allen tijde het recht zich de toegang tot het gehuurde te verschaffen, bijvoorbeeld wanneer politie en justitie; brandweer en douane daartoe verzoeken. Van het verschaffen van toegang zal door Salland Storage, zo mogelijk vooraf melding worden gedaan. Indien zulks niet mogelijk is zal Salland Storage achteraf aan klant laten weten dat zij aan zichzelf of derden toegang heeft verschaft.

10.3 De klant geeft Salland Storage bij aanvang overeenkomst toestemming om de opslagbox noodzakelijkerwijs te verplaatsen of herplaatsen, zolang deze binnen de geldende voorwaarden wordt geplaatst. Dit betekent tegen gelijke condities op een locatie van Salland Storage.

Artikel 11. Wet Bescherming Persoonsgegevens

11.1 Indien de klant een natuurlijk persoon is, verstrekt de klant bij het aangaan van de overeenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan Salland Storage om de persoonsgegevens van de klant in een bestand op te nemen/ te verwerken. Salland Storage heeft een privacyverklaring op de website vermeld.

Artikel 12. Verzekering

12.1 De klant dient de opgeslagen goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal, bliksem- en waterschade gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dit kan via Salland Storage of via een derde partij. In het eerste geval zijn de algemene verzekeringsvoorwaarden van Salland Storage van toepassing. In het laatste geval dient de klant vóór aanvang van de overeenkomst een geldige verzekeringspolis aan Salland Storage te overleggen, die uitsluitend op naam en adres van de klant (conform overeenkomst) staat. De klant is zelf verantwoordelijk voor de geldigheidstermijn van de gedelegeerde verzekering. Bij verloop van deze delegatie geldt automatisch de verzekering via Salland Storage.

Artikel 13. Schade en aansprakelijkheid

13.1 De klant neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen. De klant moet Salland Storage terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een dergelijke gebeurtenis zich voordoet of dreigt voor te doen.

13.2 De klant is jegens Salland Storage aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij de klant bewijst dat hem, de personen die de klant tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor de klant aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.

13.3 Salland Storage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die zij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de overeenkomst.

13.4 Salland Storage is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant. De door de klant afgesloten verzekering dient deze schade te dekken.

13.5 Eveneens is Salland Storage niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of goederen van derden die in het gehuurde aanwezig zijn en de klant vrijwaart Salland Storage voor aanspraken van die derden ter zake.

13.6 De klant heeft geen recht op huurprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de overeenkomst in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van gebreken.

13.7 De klant is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen.

13.8 Salland Storage is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat de klant zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

13.9 Indien Salland Storage aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Salland Storage beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de overeengekomen huurprijs voor 1 jaar (exclusief btw).

13.10 Bij vermoedelijke, nog niet zichtbare schade, wordt een reservering in rekening gebracht van € 50,-. Dit betreft bijvoorbeeld schade aan de aanhanger door ernstige overbelading of ander verkeerd gebruik.

13.11 Bij het ondertekenen van het ‘vertrekformulier’, verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Salland Storage. Ook verklaart de klant kennis te hebben genomen van de bijgevoegde handleiding. Het vertrekformulier vat de fysieke status van het te vertrekken voertuig samen in een statusrapport. Het vertrekformulier blijft in het bezit van Salland Storage.

13.12 Salland Storage ontleent rechten aan de informatie zoals is ingevuld en getekend op het vertrekformulier.

13.13 Voor de StowBox, StowMover en aanhangers zijn vooraf gespecificeerde schadeposten opgesteld, waarover de klant wordt geïnformeerd middels de website. De genoemde schadeposten houden rekenschap met besteltijd, montagetijd en kosten voor vervangende onderdelen. Bij het tekenen van het vertrekformulier verklaart de klant akkoord te gaan met de prijsstelling voor deze schadeposten.

13.14 Wanneer, al dan niet in overleg, buiten de openingstijden van Salland Storage gebruik wordt gemaakt van de StowMover en/of aanhanger, is de klant volledig verantwoordelijk voor de fysieke toestand van de StowBox, StowMover en/of aanhanger. Salland Storage erkent op dat moment geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist handelen, aankoppelen en/of gebruik.

13.15 Wanneer gemobiliseerd vervoer plaatsvindt in de hal middels aanwezige elektrische palletwagen, heftruck of eigen vervoersmiddelen van de huurder, is Salland Storage bij schade gerechtigd tot het aansprakelijk stellen van de huurder tot een eigen risico van € 750,-.

Artikel 14. Actuele gegevens

14.1 Indien er een wijziging plaatsvindt in de aan Salland Storage verstrekte gegevens, zoals postadres, emailadres, telefoonnummer of rekeningnummer klant verhuist, dient hij Salland Storage schriftelijk in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan mag Salland Storage het aanvankelijke adres van de klant als juiste adres aanmerken. Dit geldt ook voor het email-adres en het telefoonnummer.

14.2 De klant legitimeert zich bij binnenkomst en verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.

Artikel 15. Boetebepaling

15.1 Indien de klant zich, na door Salland Storage behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden opgenomen voorschriften verbeurt de klant aan Salland Storage, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 25,00 per dag voor elke dag dat de klant in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Salland Storage op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Artikel 16. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

16.1 Indien een deel van de overeenkomst of van de algemene voorwaarde nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1 De rechtsverhouding tussen Salland Storage en de klant is onderworpen aan Nederlands recht.

17.2 Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Salland Storage en de klant voortvloeien, kunnen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter aan de rechtbank Overijssel ter beslechting worden voorgelegd.

Artikel 18. Vervoer en gebruik StowBox met huurbus of StowMover huuraanhanger (hierna te noemen: het voertuig)

18.1a Het voertuig wordt bij Salland Storage afgehaald. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Salland Storage kan zich bij schadebepaling ook beroepen op gemaakte camerabeelden van het vertrekkende voertuig en op de ingevulde, en door de klant ondertekende, checklists voor vertrek en aankomst.

18.1b De StowBox dient altijd te worden gebruikt conform de instructies in de handleiding. De klant verbindt zich aan deze handleiding bij het ondertekenen van de checklists. De klant verklaart bij vertrek om tijdens de gebruiksduur de volgende punten in acht te nemen:

– De deuren van de StowBox worden op de correcte manier bediend en vergrendeld.

– De StowBox wordt op een verantwoorde manier beladen, en tevens niet qua gewicht overladen.

– De loadlok telescoopstangen worden op de voorgeschreven manier bevestigd.

– Vochtgevoelige zaken worden op minimaal een meter afstand van de deuren geplaatst, zonder met de vloer in aanraking te komen.

– De StowBox en aanhanger worden, indien onbeheerd achtergelaten, altijd afgesloten en vergrendeld met de bijgeleverde sloten, zoals in de handleiding beschreven.

– Wanneer de StowBox buiten openingstijden wordt geretourneerd, dient deze te worden bevestigd en met slot vergrendeld aan de trekhaken die zich binnen het hek met alarm bevinden. Bij correcte vergrendeling valt de StowBox onder de verantwoordelijkheid van Salland Storage.

– De trekhaken buiten het hek bevinden zich op de openbare weg en vallen derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van Salland Storage.

18.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade van Salland Storage die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

18.3 Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

– De schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 3;

– De schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

– De schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;

– Het voertuig aan een derde is verhuurd of in gebruik is afgestaan, ook indien Salland Storage daarin heeft toegestemd;

– De schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden liggen bij Salland Storage ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;

– De schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet bij Salland Storage zijn ingeleverd;

– De schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;

18.4 Indien krachtens een door Salland Storage al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan Salland Storage of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

18.5 Een transportverzekering wordt, indien gekozen, tezamen met de verlaging eigen risico voor de gehele duur van de overeenkomst afgesloten en kan niet tussentijds worden gewijzigd.

18.6 In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van

– Maximaal € 750,00 voor de huurder die consument is;

– Maximaal € 5.000,00 voor de huurder die niet consument is;

Voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.

Indien het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

18.7 Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van Salland Storage.

18.8 De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.

18.9 In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van Salland Storage, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

18.10 In geval van gebruik huurbus: het voertuig dient in dezelfde staat te worden opgeleverd als dat het is vertrokken. Afval en andere overbodige zaken dienen te worden verwijderd uit het interieur, inclusief de vakken. Dit geldt tevens voor vlekken of vuil in de bekleding of interieur. Bij niet naleven van deze overeenkomst kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Als bedrag geldt € 50,00 voor schoonmaak door Salland Storage en € 150,00 bij noodgedwongen uitbesteding aan een professionele reiniger. Beide bedragen worden verrekend met de door huurder betaalde borg.

18.11 In geval van gebruik huurbus: het voertuig dient bij overschrijding van 20km weer te worden volgetankt, alvorens te worden geretourneerd. De kwitantie hiervoor dient te worden overlegd. De tijd tussen het tanken en inlevering van het voertuig mag maximaal 30 minuten bedragen. Bij niet naleven van deze overeenkomst, wordt de auto door Salland Storage volgetankt. De kosten voor brandstof worden dan, tezamen met een verschuldigde € 25,00, verrekend met de door huurder betaalde borg.

18.12 Alle verstrekte voertuigpapieren dienen bij inlevering te worden geretourneerd. Bij niet naleven van deze overeenkomst wordt € 25,00 handlingkosten in rekening gebracht.

18.13 Alle bekeuringen en/of beschikkingen die ontstaan uit de verhuur van StowBox, huurbus, StowMover en/of aanhanger zijn voor rekening van de huurder en/of gebruiker.