Verzekeringsvoorwaarden

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden verstaan wij onder:

1. Het gehuurde
De door de klant van Salland Storage gehuurde opslagruimte welke voor dekking in aanmerking komt als deze zich op het terrein van Salland Storage bevindt.

2. Inboedel en/of huisraad
Alle roerende zaken die deel uitmaken van de particuliere huishouding van de verzekerde.
Uitgesloten van deze huishouding zijn:
a. Geld en waardepapieren
b. Motorvoertuigen waaronder bromfietsen en scooters, aanhangers, caravans met bijbehorende accessoires
c. Zaken die bestemd zijn voor commerciële doeleinden

3. Collecties van hoge waarde
Apart te specificeren roerende zaken die een eigen specifieke (financiële) waarde vertegenwoordigen.
a. Antiek of goederen van vergelijkbare leeftijd/zeldzaamheid
b. Kunst. Dit zijn zaken die vanwege hun artistieke kwaliteiten een speciale waarde hebben
c. Verzamelingen
d. Juwelen en sieraden

4. Inventaris
De zaken die dienen tot de inrichting van de woning of het bedrijf – incl. bedrijfsuitrusting van verzekerde, met uitzondering van:
a. Gebouwen
b. Handelsvoorraad
c. Motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en onderdelen daarvan
d. Levende flora en fauna
e. Geld en waardepapieren
f. Kostbaarheden

5. Verzekerde zaken
De binnen het gehuurde aanwezige inboedel of inventaris.
Voor foto- film, video- en audio apparatuur, alsmede voor muziekinstrumenten geldt dat er nimmer meer wordt uitgekeerd dan € 1.000,– per gehuurde locatie.

Artikel 2. Het verzekerde bedrag van de goederen

Het op de overeenkomst omschreven bedrag is het uitdrukkelijk door de klant verzochte bedrag dat wordt vergoed binnen het gehuurde. Dit bedrag geldt als premier risque verzekering.

Artikel 3. Dekkingsomvang

De verzekering biedt dekking voor de schade aan of het verlies van de inboedel of inventaris, die ontstaat binnen het gehuurde door de volgende gebeurtenissen:
a. Brand
b. Zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien als gevolg van hitte-uitstraling door een andere zaak of door
aanraking met die zaak
c. Ontploffing. Bij gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing bieden wij ook dekking voor de schade aan de verzekerde zaken, die als een gevolg van die vernieling moet/kan worden aangemerkt
d. Blikseminslag en inductie (overspanning op het elektriciteitsnet als gevolg van blikseminslag)
e. Storm en door die storm vallende of bewegende voorwerpen
f. Vandalisme door iemand die onrechtmatig de opslagruimte is binnengedrongen
g. Diefstal met braakschade aan het gehuurde
h. Luchtverkeer
i. Water en neerslag, mits aan voorwaarden is voldaan

1. Water/stoom
Water en/of stoom, voor verzekerde onvoorzien gestroomd uit of het gehuurde binnengedrongen via:
a. de binnen of buiten het gehuurde gelegen aan- of afvoerleidingen en de sanitaire apparaten die hierop
aangesloten zijn. Onder leidingen worden de leidingen inclusief de koppeling(en) verstaan die bestemd zijn om
– zonder toezicht te functioneren
– permanent te zijn aangesloten en
– permanent dezelfde druk als die van de waterleiding en/of de centrale verwarmingsinstallatie te weerstaan
b. de centrale verwarmingsinstallatie
c. riolen en rioolputten

Verplichting geldt dat bovenstaande zaken uitsluitend zijn gedekt, wanneer het gehuurde deugdelijk is afgesloten.

2. Directe neerslag
Water dat onvoorzien het gehuurde is binnengedrongen als gevolg van:
– regen, sneeuw, hagel
– smeltwater dat ter plaatse is ontstaan

Verplichting geldt dat bovenstaande zaken uitsluitend zijn gedekt, wanneer het gehuurde deugdelijk is afgesloten.

3. Indirecte neerslag
Water, dat onvoorzien het gehuurde is binnengedrongen als gevolg van indirecte neerslag

Verplichting geldt dat bovenstaande zaken uitsluitend zijn gedekt, wanneer het gehuurde op de correct voorgeschreven wijze is afgesloten.

j. olie, die onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie of uit de leidingen en tanks die deel uitmaken van deze installatie
k. rook en roet, die plotseling zijn uitgestoten door een verwarmingsinstallatie die op de schoorsteen van het gehuurde is aangesloten
l. aanrijding van het gehuurde door motorrijtuigen
m. het omvallen van kranen en heistellingen, het vallen van delen van kranen en heistellingen en het vallen van delen van aangrenzende gebouwen
n. diefstal uit het gehuurde, mits er sprake is van sporen van braak aan het gehuurde

Verplichting geldt dat bovenstaande zaken uitsluitend zijn gedekt, wanneer het gehuurde deugdelijk is afgesloten.

Artikel 4. Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen gelden de volgende bepalingen:

1. Verzekerde zaken
Wij verlenen geen dekking voor schade aan verzekerde zaken die is veroorzaakt door:
a. aardbeving of vulkanische uitbarsting
b. confiscatie, nationalisatie, neming, vernieling of beschadiging door of op last van een overheidsinstantie
c. normaal huishoudelijk gebruik. Hieronder vallen onder meer:
– slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting of corrosie, behalve wanneer deze is veroorzaakt door
waterschade of brand
– vlekken, krassen, schrammen, kleine deuken en andere oppervlakte beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid niet beïnvloeden
d. overstroming. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die is ontstaan door brand en ontploffing ten gevolge van overstroming
e. grondwater
f. vochtdoorlating van muren of plafonds van het gehuurde
g. vanaf een andere plaats door de lucht verplaatste verontreinigende en/of bederf veroorzakende stoffen of door zure regen
h. onvoldoende of slecht onderhoud van de verzekerde zaken
i. vandalisme, als er geen sprake is van het onrechtmatig binnendringen van het gehuurde
j. diefstal, als er geen sprake is van het onrechtmatig binnendringen van het gehuurde

2. Kostbaarheden
Eveneens verlenen wij geen dekking voor schade aan of verlies van kostbaarheden. Deze dienen vooraf te worden gemeld en geïdentificeerd.

3. Samenloop
Indien de goederen zijn verzekerd op uw inboedel- of goederenverzekering dan wordt slechts de schade uitgekeerd die niet wordt uitgekeerd door uw eigen verzekeraar.

Artikel 5. Vaststelling van de waarde van de verzekerde zaken

Als waarde van de inboedel of inventaris voor de gebeurtenis houden wij de dagwaarde aan tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Vergoeding van de schade

1. Vergoeding bij beschadiging of verlies
Wij vergoeden tot ten hoogste het verzekerde bedrag met immer een eigen risico van € 150,- bij:

a. Schade aan de verzekerde zaken
De kosten van herstel. Als de kosten van herstel méér bedragen dan het verschil tussen de dagwaarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór een gedekte gebeurtenis en de waarde van deze zaken na de gebeurtenis, dan vergoeden wij de waarde, zoals vastgesteld in artikel 5, verminderd met de waarde van de restanten.
Indien herstel door onze eigen technische dienst mogelijk wordt geacht, zal hiervoor worden gekozen.

b. Verlies van de verzekerde zaken
De waarde, zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 7. Dekking ongeacht het verzekerde bedrag

Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden wij per gebeurtenis dekking zonder maximering van het verzekerde bedrag per onderdeel voor:

1. Bereddingskosten
Deze kosten vergoeden wij alleen als de schade, die (wel) zou zijn ontstaan bij het niet nemen van de getroffen maatregelen, onder de dekking van deze verzekering valt.

2. Salvagekosten
Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag per gebeurtenis voor ieder onderdeel:

a. Opruimingskosten
b. Vervoer en tijdelijke opslag. De kosten van vervoer en tijdelijke opslag van geredde verzekerde zaken
c. De uitvoering van de zaken zoals omschreven in artikel 2.1 en 2.2 wordt uitsluitend verzorgd of uitbesteed door ons